چقدر دوست دارم من

پ.ن: ایشون همسر حامد عنقا در واقع مادر دوم من هستند،تاج سر