ما سه تا وقتی به یه سگ ژرمن شپرد خیلی خوشگل خیره میشیم