اکران مردمی تگزاس ٢ دیشب از مرز بیست میلیارد هم گذشتیم. ممنونم از حمایتتون. عکس از :فاطمه تقوی عزیز