حضور آقای یاسر هاشمی در اجرای تنها راه ممکن برای من و گروهم باعث دلگرمی و خوشحالی بود، حمایت شما از تاتر و جوانها بسیار قابل احترام و امیدوار کننده است