تسلیت برای شما عزیزانم ، وحید و علی جلیلوند واژه کوچکیست . غم بزرگ از دست دادن پدر با هیچ چیز برطرف نمیشود . آرامش و صبر برایتان آرزومندم