بزرگ مرد جایت امشب خالی است در جشن حافظ و چون تحمل دیدن جای خالیه تو نیست.... نیستم ....درود بر شرف همسر مهربانت که این جشن را همواره زنده نگه داشته روحت همواره شاد