برﺍﯼ ﺁﺩمها

ﭼﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻋﺰﯾزند

ﭼﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺩﻭستند...!

خاطره ﻫﺎﯼ "خوب" ﺑﺴﺎﺯ ..

ﺁﻧﻘدر ﺑﺮﺍﯾﺸﺎﻥ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺵ

ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﻨﺞ قلبشان ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ ..

ﺗﺎ ﻫﺮ اﺯ ﮔﺎﻫﯽ ﺩﺳﺖ ﺩﺭﺍﺯ کنند ﻭ بخواهند که باشی..

ﻫﺮ از ﮔﺎﻫﯽ ﺩلتنگ ﺑﻮﺩﻧﺖ ﺷﻮﻧﺪ ..

ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻢ "سخت" ﺍﺳﺖ

ﻭلی ﺗﻮ "خوب" ﺑﺎش

#پند #خوب #خاطره #پدر #پسر