عبا بکش به روى خمره هاى مستِ قونیه

شراب را نهان بخر نهان بخور نهان بده