در بدترین ما آنقدر خوبی هست، و در بهترین ما آنقدر بدی هست.

که هیچ یک از ما حق این را نداریم که از دیگری عیب جویی کنیم. 

ویلیام شکسپیر