تو منو با یه خیلی آشنا کردی این خیلی، خیلی ترسناک بود،خیلی.

عکس از سعید زارعی