دوجین کار سرم ریخته... اول باید خورشید را به آسمان سوزن کنم و بعد منت ماه را بکشم تا به شب برگردد، سپس بادها را هل بدهم تا دوباره وزیدن بگیرند ... و آنقدر با گل‌ها حرف بزنم تا به یاد آورند روزی زیبا بوده‌اند... بعد از تو این دنیا یک دنیا کار دارد تا دوباره دنیا شود... #ایلهان_برک