مثل جواهر در مراسم آرمانی درخشیدی. رفیق روزهای دور و نزدیک من