دلیل تمام استرس، اضطراب و افسردگى هایمان این است که:

وجود خودمان را نادیده میگیریم

و براى راضی کردن دیگران زندگى میکنیم... #بودا