رضای عزیز تبریک برای کاندید شدن در دو بخش #جشن حافظ اجرای برنده باش بازی در ساخت ایران