به یاد کوى، که خانه ى ما بود ... من و دوستان عزیزم على ظفر و مهدى در اتاق ١٢٧، ساختمان ٢٢، کوى دانشگاه تهران حدود بیست سال پیش ... عکس را نمى دانم چه کسى انداخت. اینجا داریم لاینقطع تخمه مى خوریم و به تلویزیون ١٤ اینچ سیاه و سفید نگاه مى کنیم یا داریم نشان مى دهیم که مثلا مشغول این کارها هستیم! ... ضبط داخل تاقچه مى گوید که عکس مربوط به بعد از تابستان ٧٨ است چراکه این ضبط را خواهرم _ فریبا جان _ بعد از اینکه آن شب و بعدش در فاجعه ى کوى ضبط صوت ام خرد شد به عنوان کادو و از سر دلدارى برایم خریده بود. آن "شب" گذشت، خواهرم حالا سالهاست به بهشت سفر کرده اما آن ضبط را هنوز دارم ...... همین ... باقى بقایتان ...