-دموکراسی این نیست،

که مرد نظرش را درباره سیاست بگوید

و کسی هم به او اعتراض نکند،

دموکراسی این است که

زن نظرش را درباره عشق بگوید،

و کسی هم او را نکشد...

.

سعاد صباح ‌ .

پ.ن : کِی عادت میکنیم به موتیف تکراریِ این زندگی... یه روز خوب ،

یه روز بد

.یه روز غم ، یه روز شادی...

.

حال دِلتون خوب