غافلگیری همکار خوبم پیمان اسدیان بعد از خبر مشروح درست زمانی که لحظه ای پلک بر چشمانش بست اون هم با شمع نودونه سالگی تولدت مبارک  ضمنا از جواد خان واحدی و علی عراقی که در طراحی این غافلگیری به من کمک کردند ممنونمورق بزنید در ضمن فیلم رو علی عراقی گرفتند