خدایا

به کجاى این شب تیره بیاویزم قباى ژنده ى خود را؟

من اینجا بس دلم تنگ است

و هر سازی که میبینم بد آهنگ است

بیا ره توشه برداریم

قدم در راه بی برگشت بگذاریم

ببینیم آسمان هر کجا آیا همین رنگ است؟!

•شعر: آقاى مهدى اخوان ثالث بخش هایى از شعر چاووشى.

•عکس: زمستان ١٣٩٣ توسط آقاى سعید صالح آبادى.

پوریا تابان هفدهم تیرماه ١٣٩٨