از ترس‌ها و خواسته‌ها که با مسائل پیچیده‌ی زندگی‌ همدست شده‌اند و هر روز توجه بیش‌تری به خود جذب می‌کنند، چه چیز باقی خواهد ماند؟ خط نازکی بین تاریخ تولد __مرگ‌ بر روی سنگ قبر... این برای منِ‌ذهنی یک فکر دلتنگ کننده است ولی برای شما رهایی و آزادیست... . . "اکهارت تله"