هیچ وقت برای فهمیده شدن فریاد نزنید،

آن که شما را بفهمد،

صدای سکوتتان را بهتر می‌شنود.