نیفتیم بر این خاک ستان ما نه حصیریم؛ برآییم بر این چرخ که ما مرد حصاریم... پ.ن : تمدید نخواهیم شد . پیش فروش هفته ی پایانی در ایران نمایش آغاز شد. #شاه_ماهی #