با درود، در کنار دو دوست عزیزم جناب دکتر داوری و آقا رضای عطاران