من سالها تلاش کردم..

و همین نامزدی برای من در جشن معتبر حافظ بسیار ارزشمنده..

اما رای شما انگیزه جذابی برای ادامه ای با کیفیت خواهد بود

با آرزوی موفقیت برای سایر همکاران گرانقدرم