از این هفته اتفاقات جدید کاریم شروع میشه.. خیلى براش زحمت کشیدم... دوستان خوبم پشتیبانم بودن ...چاره اى جز موفقیت ندارم ..خدایا کمکم کن ..