با رفیق جان در حال موتور سوارى عکس رو دوست دارم ، انگار که تو مریخ عکس گرفتیم ... رنگ عکس هاى فضاىی شده