«عزیز»

بزرگترین بهانه خدا بود برای عنایت بمن

عزیزترین بهانه خدا بود برای رحمت بمن

بهترین بهانه خدا بود برای نعمت بمن

بزرگترین بهانه خدا بود برای موفقیت من

بزرگترین بهانه خدا بود برای بخشش من

بزرگترین بهانه خدا بود برای خشک نشدن ریشه های من...

بزرگترین بهانه خدا برای برکت زندگی من،

پر کشید.

عزیز ، دیگه بعد از تو کی سفارشم رو بخدا میکنه؟

تو بیش از نود سال همه چیزت خدا بود و ارتباط با او....

منم هر وقت و هر چی از خدا میخواستم میگفتم، عزیز ... لبخند میزد.... واسطه میشد.... خدا هم بواسطه عزیز بهم میداد....

عزیزسادات چرا تنهامون گذاشتی؟

۱۵تیر۹۸