اجرای فوق العاده جناب علیرضا قربانی عزیز که سالها در ارکستر ملی به رهبری استاد فخر الدینی در کنارشون ساز زدم

با آرزوی درخشش بیشتر برایشان و کارگردانی دوست خوبم رضا موسوی عزیز که بسیار لذت بردم