.قــاصــدک‌هــا،

آن‌قــدر در کنــج دیــوار مــانــدنــد

کــه خبــرهــایشــان از خــاطــر رفــت . . .

#گروس_عبدالملکیان