مذهب قواعد، قوانین و فرایند الگو برداری از طبیعت را توضیح میدهد، همین.