اجرای درخشان دوست هنرمند و گرامی حجت اشرف‌زاده عزیز که شایسته بهتر از اینهاست در عالم هنر.....