قربانِ روی ماهِ شما خیلی دلتنگم. آقا، عزیز، مهربان...

پن: عکس را مسعود اشتری برداشته در پشت صحنه «مسخره باز» به کارگردانی همایون غنی زاده.