زنجیرهایم را جا می‌گذارم به سبکی نسیم تا آن بالا بالاها پر می‌کشم بادبادک می‌شوم ابر می‌شوم پرنده می‌شوم دور می‌روم دور می‌روم آن بالاها گم می‌شوم پیدا هم نمی‌شوم. . #گیتا_گرکانی . پی‌نوشت: صبح این شعر در صفحه‌ی گیتا جان خواندم انگار برای این عکسو لحظه‌ی فرزی است انگار برای حال این روزهایم است.