عکس مربوط به نمایشِ (در پروازهایى خروجى بود که گم شد ریحانه) نمایشِ در به کارگردانىِ( مهدى مشهور).