یه نمایش فوق العاده با بازى هاى درخشان که هرچى از زیباى بازى رضایزدانى عزیز و سیما تیر انداز درخشان و الهام پاوه نژاد شیرین و ژاله صامتى نازنین بگم کم گفتم خسته نباشید و کارگردانى هوشمندانه اقاى گیل ابادى ومتن همیییییییشه درخشان اقاى چرم شیر پ ن:عکس اخر مربوط به بانوى عزیز که امروز با دیدنشون و انرژى که به من دادن بیشتر به بزرگیشون پى بردم ...بیتا فرهى عزیز همیشه سایتون مستدام