کار سخت با شماها آسون میشه. جای همه تیم خالیه تو این عکس.