هرگز کسی را برایِ فاصله ای که می گیرد و ارتباطی که نمی پذیرد، سرزنش نکنید!

در دنیا، آدم هایِ زیادی هستند که آنقدر از رفیق و آشنا ، ضربه خورده اند که از اعتماد و نزدیک شدن به آدم ها ترسیده اند. ترجیح داده اند در حاشیه ی امنِ بی کسیِ شان بمانند، دردِ سکوت و تنهایی را به جان بخرند، اما از آدم ها، دردسرها و ضربه هایِ تازه، دور باشند.

قضاوتشان نکنید!

این ها زخمی اند،

زخمیِ اعتمادهایی که نباید می کردند!