واژه دوست را در فرهنگ لغت جستجو کنید!به شما میگوید ضد دشمن. واژه«رفیق» را جستجو کنید و این بار به شما میگوید همراه!واژه ها خودشان عالمی دارندهر کدام به اندازه کفایت راه و چاه را نشانمان میدهند.

دوست،در لحظه پیدا میشود و در لحظه ای هم ناپدید. رفیق اما فرق داردزمانی که می آید به ماندنش بیشتر دل میبندی تا منتظر رفتنش باشی.

زندگی هر کدام از ما آمیخته ای ازدوست و دشمن هاست،اما کم پیش می آید که رفیق ها همدیگر را پیدا کنند. رفاقتهای پایدار از وفاداری می آیند و دوستیهای فراوان از چرب زبانی!انتخاب کنید که میخواهید کدام باشید،یک وفادار یا یک تملق گو!....

تقدیم به رفقای با وفا و با معرفتم