بعداز نمایش خوبِ هوس و هفت دقیقه در کنار دوستان و عزیزانم