روز دختر بر همه ی دختر های سرزمینم مبارک  (هلیا در دو سالگی)