حضور صمیمی دکتر کواکبیان در اجرای دیشب "تنها راه ممکن" انرژی همه بازیگران کار را دوچندان کرد، ممنون که از تاتر و جوانان حمایت میکنید