امروز سخت این شکلی ام.. / کاش نامهربانی نبود کاش همو باور میکردیم کاش بهم تهمت نمیزدیم کاش بهم نمیخندیدیم کاش با آبروی هم بازی نمیکردیم کاش بهم حسودی نمیکردیم کاش کاش تا هستیم دستِ همو بگیریم، کاش در هر شرایطی احترام همو حفظ میکردیم کاش کسی که مدتها پذیرای ما بوده و سر سفره ش نشستیم رو بد گویی نمیکردیم، کاش به دنیا نیومده بودم کاش بزرگ نمیشدم همون دختر سه ساله میموندم کاش هیچ وقت این شغل را با این همه آسیب ش انتخاب نمیکردم، کاش به اندازه ای که من دوستشان داشتم، دوسم داشتن. / همیشه همیشه سکوت کردم و انگار نشنیدم.. ولی بخدا همه رو شنیدم بازم لبخند زدم بهش.../