بی شک تا ابد اولین معیار انتخابم تئاتریه که تو تمرینش حالم خوب باشه.تمرین خوب یه معجزست برای من.عین دارو میمونه.