... میگن دیروز یا امروز #روز_دختر بوده.... آیا این دخترمون، چنین روزی براش مبارک بوده؟ اصلا برای رفاه ، سلامتی و نشاط دختران سرزمینمون کار خاصی انجام شده؟؟؟ وضعیت کودکان در شهرها و روستاهای محروم چگونه است؟؟؟ به کودکان کار فکر کنید، که با چه آسیب های جسمی و روحی دست و پنجه نرم میکنند...