در نیمه های تابستان نمایش«رویای یک شب نیمه تابستان» دوباره در ایران به روی صحنه می رود.

نمایش«رویای یک شب نیمه تابستان» ویلیام شکسپیر .