دیسب تولدی برای استاد سید محمد احصایی(چهره ماندگار گرافیسم خط) در گوشه ای از تهران و با حضور دانشجویان سابق ایشان در دانشکده هنرهای زیبا . دانشگاه تهران انجام گرفت و فضایی کاملا هنری بود . جایتان بسی خالی