جناب آقاى امیر خائف زاده، تنها مدیر برنامه بنده هستند و هر گونه خبر موثق در خصوصِ فعالیتهاى هنرى اینجانب را مى توانید تنها از طریق شخص ایشان پیگیرى نمایید.