دخترکم،زیباترینم،خوشه ی گندمم،دلیل زندگی ام،روزت مبارک!

برای تو ودوستانت آرامش،برابری،لبخند‌و مهربانی آرزو میکنم

پ.ن.روز تمام دختران این سرزمین مبارک