به یاد هموطنان مظلوم و بى گناه پرواز ٦٥٥ ایران ایر

ننگ بر مدعیان حقوق بشرى که بابت این جنایت مدال دادند و مدال گرفتن!!!