خانه اےبسازید لبریز از آرامش دیوارهایش را با عشق پیرامونش را با آب زلال مهر و صلح منظره اش را با افکار سالم و سبز بیارایید زندگےفقط یک بار فرصت است دریابیدش سلام صبحتون بخیر ونیکی