سلام عزیزان...

"امیدوارم خداوندهمه فرزندانِ این مرزو بوم را حفظ کند."

امیدِ عزیز، پسر نازنین، مهربان و زحمت کش من میلادت مبارک باشد. امیدوارم در کنار فرزندت که هم برایش پدرى و هم مادر، خوش و سلامت باشى. براى هر دوى شما دعا میکنم که هرگز گردِ ملال برچهره نجیب و دوست داشتنى اتان ننشیند.